Fietsrekreclame.be is een merk van JDM
‘JDM’ verwijst naar JDM International BVBA, met
maatschappelijke zetel te 2160 Wommelgem (België),
Herentalsebaan 575 en ondernemingsnummer 0881.953.989

LEVERING VAN GOEDEREN EN DIENSTEN

ARTIKEL 1 – ORDERBEVESTIGING

1.1. Enkel de door de verkoper ondertekende orderbevestiging verbindt de verkoper. De uitvoering ervan geschiedt aan de algemene verkoopsvoorwaarden in de bestelbon en/of de facturen opgenomen, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant, zelfs al worden deze naderhand medegedeeld. De verkoopovereenkomst komt slechts tot stand na de schriftelijke bevestiging door de verkoper. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging, tenzij deze onder voorbehoud is gebeurd. Bestellingen, opgenomen door een vertegenwoordiger of een bediende van de verkoper zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door een bevoegd persoon die het bedrijf hiertoe kan verbinden.

1.2. Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk te gebeuren. Zij is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door de verkoper. In geval van annulering is de klant een forfaitaire vergoeding van 15% verschuldigd van de prijs van de bestelling, behoudens bewijs van hogere schade door de verkoper. Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kosten en mogelijke winstderving.

1.3. Onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door of met onze firma worden gesloten, met uitsluiting van de verkoopsvoorwaarden van onze medecontractant, behoudens schriftelijk en uitdrukkelijk akkoord van onzentwege.

1.4. Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen gelden onze offertes slechts gedurende één maand.

1.5. Door ondertekening bevestigt de klant bekend te zijn met de algemene voorwaarden die integraal deel uitmaken van de overeenkomt.

ARTIKEL 2 – OMSCHRIJVING DER TE LEVEREN GOEDEREN

2.1. De goederen worden geleverd zoals bepaald in de offerte of op de voorzijde van de factuur.

ARTIKEL 3 – PRIJS

3.1. De prijs is deze zoals op het offerte vermeld, tenzij de verkoper zich genoodzaakt ziet deze aan te passen aan de evolutie van zijn vaste en/of variabele kosten ten gevolge van wijziging in de structuur ervan (grondstoffen, lonen, energie …). De eventuele prijsherziening zal geschieden overeenkomstig de wettelijk toegelaten normen. In dit geval geldt de nieuwe prijs zoals vermeld op de voorzijde van de factuur.

3.2. De prijs is exclusief B.T.W.

3.3. De prijs geldt exclusief levering, vervoer en verzekeringskosten.

3.4. Wachturen toe te schrijven aan het feit dat, buiten onze verantwoordelijkheid, niet kan worden geleverd op het afgesproken tijdstip, zullen worden aangerekend aan de alsdan geldende (bruto)loonkosten, vermeerderd met de kost ingevolge de gedwongen onbeschikbaarheid van onze materialen en voertuigen.

3.5. Leveringen gebeuren in principe op het gelijkvloers. Indien de leveringen op een verdieping dienen te gebeuren of in een kelderruimte, dan kunnen hiervoor extra kosten in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 4 – LEVERINGSTERMIJNEN

4.1. De goederen worden geleverd binnen de termijn zoals op de offerte vermeld, rekening gehouden met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel.

4.2. Indien de koper de goederen moet afhalen en hij hierbij in gebreke is, kan een bewaarloon worden aangerekend.
Ondertussen draagt de koper het risico.

4.3. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

ARTIKEL 5 – CONTROLE EN WAARBORG

5.1. De koper hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te zien. Klachten dienen bij aangetekend schrijven te worden gesignaleerd aan de verkoper binnen de acht dagen na de levering of na behandeling ervan.

5.2. De verkoper is niet verantwoordelijk voor problemen ingevolge het verkeerd en/of oneigenlijk gebruik van het product, problemen ingevolge overmacht, en ingevolge de daad of opzettelijke fout van eender welk persoon, waaronder de koper of zijn aangestelden.

5.3. Verborgen gebreken kunnen slechts tot vergoeding aanleiding geven indien zij met bekwame spoed zijn opgespoord, worden ingediend bij aangetekend schrijven en de goederen inmiddels niet in behandeling werden genomen of werden verwerkt. De regeling van art. 1648 BW, waarin bepaald wordt dat “de rechtsvordering op grond van koopvernietigende gebreken door de koper worden ingesteld binnen een korte tijd, al naar de aard van de koopvernietigende gebreken en de gebruiken van de plaats waar de koop gesloten is”, is dan ook een vervaltermijn.

5.4. De eventuele vergoeding zal de prijs van de goederen niet overschrijden.

ARTIKEL 6 – EIGENDOMSOVERDRACHT EN LEVERING

6.1. De geleverde goederen, inclusief ontwerpen en concepten, blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en interesten. Het eventueel kopiëren of gebruiken van ontwerpen/concepten zonder schriftelijke toestemming van de verkoper is verboden. Misbruiken worden gesanctioneerd met een minimumgeldboete van 2500.

6.2. Levering geschiedt op risico van de koper, die zich tegen mogelijke schadegevallen hoort te verzekeren. Het risico gaat over op de koper vanaf het moment dat de goederen het magazijn van de verkoper verlaten.

6.4. De koper die ten onrechte weigert de aangeboden goederen in ontvangst te nemen of af te halen dient de daaruit voortvloeiende kosten, zoals de opslagkosten en de vrachtkosten, te betalen, ongeacht de andere vergoedingen waaronder de afgesproken prijs, de intresten en de forfaitaire verhoging die aan de verkoper toekomen.

ARTIKEL 7 – BETALING

7.1. De prijs is behoudens strijdige vermelding op de factuur, betaalbaar uiterlijk 30 dagen na factuurdatum.

7.2. Het bedrag van de factuur moet netto worden betaald. Disconto en bankkosten zijn ten laste van de verkoper.

7.3. Elke niet-betaling van een factuur op de vervaldatum of elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de, zelfs niet vervallen, facturen die op dat moment reeds werden opgesteld en overgemaakt aan de cliënt en doet elke betalingsfaciliteit of korting bij contante betaling voor de toekomst automatisch vervallen.

ARTIKEL 8 – OPSCHORTING EN ONTBINDING

8.1. Bij niet-betaling op de vervaldag, bij wanbetaling, om welke reden dan ook, of bij niet nakoming van zelfs één contractuele verplichting, behouden wij ons het recht voor om:

  • hetzij éénzijdig de uitvoering van alle lopende bestellingen te schorsen, en dit na voorafgaande ingebrekestelling, waaraan geen of geen nuttig gevolg werd gegeven binnen de acht dagen, en zonder dat dit voor de medecontractant aanleiding zal kunnen zijn om schadevergoeding te vorderen, maar onverminderd ons recht om schadevergoeding te vorderen;
  • hetzij de overeenkomst, zonder voorafgaande rechterlijke machtiging en na voorafgaande ingebrekestelling waaraan geen of geen nuttig gevolg werd gegeven binnen de acht dagen, éénzijdig te ontbinden, onverminderd ons recht om schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 9 – OVERMACHT

9.1. Elk geval van overmacht of toeval bevrijdt onze firma van rechtswege van om het even welke verbintenis, zonder dat onze medecontractant aanspraak zal kunnen maken op schadevergoeding.

9.2. Ingeval onze firma afhankelijk is, voor het nakomen van haar verplichtingen, van bijvoorbeeld de leveringen door een derde firma, dan zijn deze bepalingen eveneens toepasselijk ingeval van overmacht of toeval bij deze derde, wanneer de nakoming van onze verplichtingen hierdoor vertraging zou oplopen of verhinderd zou worden.

9.3. Ondermeer de volgende situaties worden als overmacht aanzien: ongevallen, materiaalbreuk, uitzonderlijke weersomstandigheden, brand, werkstakingen, lock-out, diefstal en uitzonderlijke verkeershinder.

ART. 10 – BEDINGEN INZAKE HET BEWIJS

10.1. Op al onze transacties zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Hiervan kan enkel afgeweken worden met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. De algemene voorwaarden van onze medecontractant worden uitdrukkelijk uitgesloten.


10.2.
Behoudens bewijs van het tegendeel worden onze facturen geacht ontvangen te zijn uiterlijk drie dagen na de factuurdatum.

10.3. Indien een bestelling of opdracht telefonisch werd doorgegeven en door ons werd opgenomen kan deze opname als bewijs worden gebruikt.

ART. 11 – BETALINGSMODALITEITEN

11.1. Ingeval van laattijdige betaling of wanbetaling zijn de bepalingen van de wet van 2 augustus 2002 inzake betalingsachterstand bij handelstransacties van toepassing voor betalingen tussen professionelen.


11.2.
Onze facturen zijn betaalbaar binnen de dertig dagen na factuurdatum op ons rekeningnummer IBAN BE61 7310 0225 4617 BIC KREDBEBB en de betaling dient de gegevens van onze factuur (factuurnummer en klantnummer) te vermelden.

11.3. Bij niet-betaling op de vervaldag wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, verhoogd met een forfaitair schadebeding van 10 % met een minimum van 50 en een nalatigheidsintrest zoals voorzien in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

ART. 12 – VIERHOEKENCLAUSULE


12.1.
Partijen bevestigen dat hun definitieve overeenkomst volledig vervat ligt in het door hen beiden ondertekend document, of documenten, die alle voorafgaande mondelinge of schriftelijke besprekingen, voorstellen of akkoorden vervangen. Latere wijzigingen dienen schriftelijk te
gebeuren en moeten door beide partijen ondertekend zijn.

ART. 13 – NIETIGHEID


13.1.
De nietigheid van één of meerdere clausules van de overeenkomst brengt niet de nietigheid van de rest van de overeenkomst mee.


13.2.
Partijen verbinden er zich toe de nietige clausule(s) te vervangen door een rechtsgeldige clausule, of clausules, die zal (zullen) overeenstemmen met de oorspronkelijke bedoeling van partijen en de geest van de overeenkomst, dan wel er zo dicht mogelijk bij zal (zullen) aansluiten.

ART. 14 – GELDIGHEIDSDUUR VAN DE AANBIEDING


14.1.
Onze offertes blijven slechts gedurende één maand geldig.

14.2 Onze offertes zijn vrijblijvend en kunnen onze firma niet binden en zijn pas definitief nadat ze door de klant werden ondertekend en nadien door onze bevoegde organen.

ART. 15 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

15.1.De geleverde goederen en diensten blijven uitsluitende eigendom van de verkoper tot bij de volledige betaling van de koopprijs, vermeerderd met eventuele kosten en intresten, zelfs indien deze goederen werden geïncorporeerd of gewijzigd.

ART. 16 – OVERMACHT

16.1. Overmacht: Wij behouden ons het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te aanzien en wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien wij in de onmogelijkheid verkeren de overeenkomst verder uit te voeren, zoals (en niet beperkt tot) bij overmacht, staking, lock out, oproer, mobilisatie, brand, epidemie, (ernstige) ziekte, overstroming, natuurrampen, overheidsmaatregelen, faillissement van onze leverancier, gewapende overval, en (onvermijdbare) defecten in onze productieketen.

ARTIKEL 17 – OPZEG

17.1. Ieder partij heeft de bevoegdheid om de overeenkomst éénzijdig en per aangetekend schrijven op te zeggen mits het respecteren van een opzegtermijn van minstens zes maanden.

ART. 18 – GESCHILLENREGELING

18.1. Bij betwisting om welke reden ook, is de enige aan weerskanten erkende en aanvaarde rechtbank die van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. Bij een geschil waarvoor het vredegerecht bevoegd is, wordt verwezen naar het Vredegerecht te Schilde. Het toepasselijke recht is dan ook het Belgische.